Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2018

neskim
0924 338a 500
Tags: Norwich uk
neskim
0922 a119 500
Tags: Norwich uk
Reposted byTabsla Tabsla
neskim
neskim
0915 dcca 500
Tags: Norwich uk
Reposted byMhos Mhos
neskim
0913 0ccb 500
Tags: Norwich uk
neskim
0912 ab63 500
Tags: Sheringham uk
neskim
0910 2cd7 500
Tags: Norwich uk
neskim
0909 baf7 500
Tags: Norwich uk
neskim
0907 469f 500
Tags: Sheringham uk

March 30 2015

neskim
Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu lub za­mykać w naj­ciem­niej­szych za­kamar­kach naszych serc, ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć. 
Reposted fromMajonella Majonella viadarshan darshan
neskim

Największym szczęściem jest poczucie sensu życia.

— Benjamin Disraeli
Reposted fromdziewcze dziewcze viadarshan darshan
neskim
Każdy zasługuje na drugą szansę,
nieliczni także na trzecią,
czwartej nie dawaj nikomu.
— Katarzyna Michalak
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadarshan darshan
neskim
Nie skomentuję tego. Już w tym tygodniu byłem niemiły.
— aspołeczny
Reposted fromaspoleczny aspoleczny viadarshan darshan
neskim
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadarshan darshan
neskim
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viadarshan darshan
neskim
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadarshan darshan
neskim

Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogoś innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy się go potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym.


— Wiesław Myśliwski
Reposted from666th 666th viadarshan darshan
neskim
9550 accb
Ujawnianie i sprzedawanie. Główny sens tego, o co pytasz, polega na wydobywaniu na jaw czegoś, co dotąd było tajemnicą (było ukryte lub nie znane) - oraz na wystawianiu tychże rzeczy na sprzedaż.

September 23 2014

neskim
Matko Ziemio, życiodajna siło! Spijam twą błękitną wodę, żyję w twej czerwonej glinie, spożywam twą zieloną skórę. Nieś moje ciało przez czas i przestrzeń. Jesteś moim łącznikiem z Kosmosem i z tym, co przyjdzie potem. Jestem twój, a ty jesteś moja. Pozdrawiam cię
— Człowiek, który gapił się na kozy
Tags: cytaty

September 21 2014

neskim
6756 7897 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl